آرشیو برچسب های: کنترل فردی

چه چیزی باعث تمایل بیشتر افراد به کنترل فردی می شود

کنترل فردی به طور قابل توجهی بر رفاه و بهزیستی افراد، و همچنین موفقیت واقعی در زندگی تأثیر می گذارد. اگرچه بسیاری از افراد با این مسأله موافق هستند که میزان بالایی از کنترل فردی سودمند است، اما کمک به افراد در زمینه کنترل بیشتر خود چالشی دشوار است که خود می تواند یکی از […]