آرشیو برچسب های: هیپوکامپ

هیپوکامپ چیست؟

هیپوکامپ یا اسبک یک ساختار کوچک و خمیده در مغز است که نقش مهمی در سیستم لیمبیک بازی می کند. هیپوکامپ در شکل گیری خاطرات جدید نقش دارد، و همچنین با یادگیری و احساسات نیز مرتبط می باشد. هیپوکامپ نقش اساسی در شکل گیری، سازماندهی و ذخیره کردن خاطرات جدید و همچنین اتصال احساسات وعواطف […]