آرشیو برچسب های: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی و علل ایجاد آن

استرس و فرسودگی شغلی یکسان نیستند. و گرچه می دانیم که استرس اغلب منجر به فرسودگی شغلی می شود، اما می توان با هجمه ساعت های کاری طولانی، فشار زیاد و بحران های کاری به گونه ای کنار آمد، به طوری که از خستگی عاطفی، بدبینی و عدم اطمینان به توانایی های فردی که نشانه […]