آرشیو برچسب های: شکل گیری عادت

شکل گیری عادت ها چگونه اتفاق می افتد

به مسئله شکل گیری عادت می توان از یک منظر علمی یا یک موضوع ذهنی تر و تجربی تری پرداخت. عصب شناسی شکل گیری عادت وقتی برای اولین بار بستن کفش خود را یاد می گیرید، تلاش های شما کاملاً آگاهانه و جدی است. وقتی این مهارت را تمرین می کنید، به یک عادت تبدیل […]