آرشیو برچسب های: شکایت

چطور می توانید نق زدن را تعطیل کنید

تصمیم گیری برای اینکه هیچ وقت نق نزنید، به نظر غیر ممکن می رسد. اما سعی کنید خود را به چالش بکشید تا چند هفته نق زدن را تعطیل کنید، و سپس این عادت را در خود حفظ کنید. خیلی نق می زنید؟ در واقع شرایط اینطور نیست که افراد همیشه در حال نق زدن […]