آرشیو برچسب های: شرطی شدن کلاسیک

شرطی شدن کلاسیک چیست؟

شرطی شدن کلاسیک نوعی یادگیری است که تأثیر عمده ای بر مکتب اندیشه در روانشناسی دارد، و به عنوان رفتارگرایی شناخته می شود. مطابق یافته های ایوان پاولف فیزیولوژیست روسی، شرطی شدن کلاسیک یک فرایند یادگیری است که از طریق ارتباط بین یک محرک محیطی و یک محرک طبیعی اتفاق می افتد. مبانی شرطی شدن […]