آرشیو برچسب های: ذهنیت رشد

پرورش ذهنیت یا مایندست رشد

مایندست یا طرز فکر

به عنوا یک انسان چگونه با شکست مقابله می کنید؟ آیا ذهنتان با شکست درگیر می شود، یا از باخت خود ناراحت می شوید؟ با یک طرز فکر صحیح، ممکن است بتوانید بدون اینکه خود را سرزنش کنید، بهتر از پس چالش ها برآیید و به دنبال موفقیت باشید: پرورش ذهنیت یا مایندست رشد پرورش […]