آرشیو برچسب های: دهن ناخودآگاه

نگاهی بر ذهن هشیار، نیمه هشیار و ناخودآگاه

در نظریه روانکاوی شخصیت زیگموند فروید، ذهن هشیار متشکل از همه چیزهای درون آگاهی ما است. در واقع، این جنبه پردازش ذهنی ماست که می توانیم به شکلی منطقی در مورد آن فکر کرده، و درباره آن صحبت کنیم. ذهن هشیار شامل مواردی مانند احساسات، ادراک، خاطرات، عواطف و فانتزی های موجود در آگاهی فعلی […]