آرشیو برچسب های: توجه

شناخت توجه و تمرکز بهتر

شما در این لحظه، در حدی که فکر می کنید تمرکز کافی ندارید. حتی مهم نیست چه کاری انجام می دهید، توجه شما همیشه جای دیگری است. چه در حال خواندن شعری باشید و چه در حال تهیه غذا، به صورت صد در صدی تمرکز ندارید. توجه توجه ما محدود است، و تمرکز باعث می […]