آرشیو برچسب های: تقدم قیمتی

ابتدا محصول را پیشنهاد دهیم یا قیمت را؟کدام باعث افزایش فروش میشود؟

اصل نورومارکتینگ:مردم نسبت به محصولات با جذابیت یکسان و تحت تقدم قیمتی تفکری انتقادی از خود نشان میدهند.به این معنی که فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان بسته به اینکه آیا آنها برای اولین بار قیمت یا محصول را می بینند تغییر می کند. کاربرد:ازاولویت قیمت یا محصول (قیمت در مقابل محصول اول) استفاده کنید تا […]