آرشیو برچسب های: تعادل در کار و زندگی

نحوه حفظ تعادل میان کار و زندگی

بسیاری از افراد بر این باورند که حفظ تعادل میان کار و زندگی در درجه اول مبتنی بر حذف برخی از فعالیت ها از برنامه خود است. در واقع، تعیین اولویت ها، ساده کردن برنامه خود و یادگیری تکنیک های مدیریت زمان، همگی بخش مهمی از حفظ تعادل میان کار و زندگی هستند. به این […]