آرشیو برچسب های: تحلیل فیلم دوازده مرد خشمگین

چرا هر رهبری باید فیلم 12 مرد خشمگین را دیده باشد؟

اولین باری که با فیلم دوازده مرد خشمگین آشنا شدم در حال مطالعه کتابی درباره مدیریت بودم.در این کتاب از خواننده خواسته شده بود که این فیلم را دیده و با استفاده از دستورالعملهایی که ارائه داده بود فیلم باید تحلیل میشد.باید بگویم که 96 دقیقه نفسگیر از این فیلم ساخت 1957 سیاه سفید حاوی […]