آرشیو برچسب های: بهزیستی درمانی

بهزیستی درمانی چیست و چگونه کار می کند؟

روان درمانی از دیرباز بر روی بهبودی افراد و ارتقای آن ها تا سطح معمول عملکردی متمرکز بوده است. در حالی که پرداختن به بیماری های روانشناختی برای بهبود سلامت روان بسیار مهم است، اما از نظر کمک به افراد در دستیابی به عملکرد مطلوب کافی نیست. از زمان پیدایش، روانشناسی مثبت بر لزوم افزایش […]