آرشیو برچسب های: انتقال دهنده عصبی

انتقال دهنده های عصبی

محققان تخمین زده اند که مغز انسان دارای 86 میلیارد نورون است. این میلیاردها سلول مغزی با ارسال پیام های شیمیایی در سیناپس، شکاف کوچک بین سلول ها، در فرایندی به نام انتقال عصبی ارتباط برقرار می کنند. این پیام های شیمیایی مولکول های منحصر به فردی هستند که انتقال دهنده های عصبی نامیده می […]