آرشیو برچسب های: افراد درونگرا

مدیریت استرس برای افراد درونگرا

افراد درونگرا معمولاً در جامعه ما به درستی درک نمی شوند. آن ها از دیگران متنفر نیستند، و فقط به دنبال این نیستند که دیگران آن ها را تنها بگذارند. در حالی که درونگراها در تجربه شرایطی خاص دچار استرس می شوند، اما برای بسیاری از برون گراها این تجربه هیجان انگیز است. گرچه این […]