آرشیو برچسب های: ادوارد سرندایک

قانون اثر در روانشناسی

اصل قانون اثر توسط ادوارد سرندایک ارائه شد. مطابق این قانون، پاسخ هایی همراه با خشنودی و رضایت به خوبی تقویت می شوند، و بنابراین، در صورت تکرار آن وضعیت، احتمال دارد دو باره اتفاق بیفتند.  برعکس، اگر وضعیتی خوشایند و لذت بخش نباشد، ارتباطات با شرایط موجود ضعیف تر می شود، و با تکرار […]