۲۸,۰۰۰ تومان

  • ناشر:انتشارات سخنوران
  • حوزه:بازاريابى و فروش
  • تعدا صفحات:٢١٤
  • نويسنده:محمدرئوف حسين زاده
  • سال چاپ:١٣٩٦
  • با مقدمه اى از انتونى يانارينو نويسنده كتابهاى پرفروش سايت امازون