آرشیو برچسب های: NLP

هنر ارتباط موثر در فروش با استفاده از NLP

هنر فروشنده حرفه ای ایجاد ارتباط موثر است،تا زمانی که نتوانید ارتباط موثر برقرار کنید رهبری رابطه در دست مشتری است سمت نو فروش از جمله مشاغلی است که رابطه انسان با انسان(Human By Human) است، در این نوع ارتباط جایی که شما به مشتری میرسید مهمترین نکته ایجاد ارتباط موثر است.ارتباط موثر زمانی شکل […]