آرشیو برچسب های: واقع گرایی

ذهنیت خوش بین، بدبین و واقع گرایانه

خوش بینی و بدبینی

تجربیات زندگی از طریق فیلترهای درونی خودمان تفسیر می شوند. چگونگی توصیف رویدادها برای خود (به عنوان مثال سبک توضیحی) یک عامل کلیدی در نحوه پاسخگویی ماست. ذهنیت خوش بین، بدبین و واقع گرایانه نشان دهنده سه سبک توضیحی برجسته و بهم پیوسته است. این مقاله به توصیف این ذهنیت ها و ارتباط آن ها […]