آرشیو برچسب های: نیروهای فروش

چطور به فروشنده های جوان انگیزه دهیم که با اشتیاق بفروشند؟

در یک صنعت بیش از حد رقابتی و پر از غول ، ما به فروشنده های جوان با ظرفیت فروش برتر نیاز داریم. اما ما به عنوان رهبرانی خردمند نیز ،در قبال رهبران آتی کسب وکار مسئولیتهای بالقوه ای داریم. همیشه یکی از دغدغه های مدیران فروش این بوده است که در چنین محیط استرس […]