آرشیو برچسب های: مهربانی با خود

مهربان بودن با خود برای مدیریت بهتر زندگی

زمانی که صحبت از رشد شخصی باشد، فرهنگ ما غالباً کسانی را که از اعتماد به نفس یا اطمینان به خود برخوردار هستند، تحسین می کند. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که مهربان بودن با خود می تواند راهی بهتر برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت شخصی باشد. به عنوان مثال، اعتماد به نفس […]