آرشیو برچسب های: محصولات و خدمات

برای اثر بخشی تبلیغ،مخاطب چند بار باید در معرض تبلیغات باشد؟

اصل نورومارکتینگ:در یک شرایط آزمایشی میزان ماکزیمم توجه برای ثبت نام یک برند در ناخوداگاه مشتری دقیقا به عدد 10 رسید،و قبل از قرار گرفتن در مرحله هشتم این میزان برای انتقال برند به سطح ناخوداگاه کافی به نظر نمیرسد.همچنین در این آزمایش میزان درگیری کم و زیاد با برند نیز در نظر گرفته میشود. […]