آرشیو برچسب های: قصه گویی

تاثیرات قدرتمند قصه گویی به روش شناختی

هنر قصه گویی از دیرباز، یک مهارت قابل احترام و یک سنت مهم در بسیاری از فرهنگ ها بوده است. در طول تاریخ، بزرگان جامعه و داستانهای آنها گنجینه ای از دانش، تاریخ و خرد جامعه بوده اند. اعضای قدیمی تر یک جامعه برای زنده نگه داشتن سنت زبانی، داستان های خود را با نسل […]