آرشیو برچسب های: قدرشناسی

عصب شناسی قدرشناسی

قدرشناسی

قدرشناسی در فلسفه و فرهنگ های باستان  قابل توجه بوده است. به عنوان مثال، در فرهنگ روم، سیسرو از قدردانی به عنوان “مادر” تمام احساسات انسان یاد کرده است. با این وجود، قدردانی به عنوان حوزه ای از تحقیقات عصب روانشناختی، تا دو دهه گذشته موضوعی نادری بوده که محققان توجه زیادی به آن نمی […]