آرشیو برچسب های: فاصله روانشناختی

فاصله روانشناختی چیست؟

فاصله گذاری رواشناختی

ما اغلب خود را در موقعیت هایی می یابیم که نمی توانیم تصویر بزرگتری از آن موقعیت را در آن لحظه ببینیم. به عنوان مثال، در مواردی که احساس استرس، اضطراب، غم یا عصبانیت شدید داریم، درک عواقب این رویداد خاص می تواند چالش برانگیز باشد. برای کمک به خود، می توانیم از روش فاصله […]