آرشیو برچسب های: سرایت عاطفی

سرایت عاطفی و قدرت اجتماعی احساسات بیان شده

سرایت عاطفی

فرض کنید پس از یک روز سخت کاری به خانه می آیید، و به شدت احساس خستگی و بی رمق بودن می کنید. با باز کردن درب ورودی، نشانه ها، صداها و رایحه غذاهای خوشمزه در حال پخت، توجه شما را به خود جلب می کند. خانواده و دوستانتان را می بینید که لبخند می […]