آرشیو برچسب های: سبک رفتاری

تاثیر سبک های رفتاری در کوچینگ،رهبری و فروش

چه شما مربی باشید و چه یک فروشنده ، اگر رویکرد ارتباطی شما بیش از حد به سبک رفتاری انسانی غالبتان متمایل شده باشد ، شما در معرض ریسک کم شدن و یا نادیده گرفتن ارتباط خود با شخص دیگر و آنچه بیشتر به آنها اهمیت می دهد هستید. همه تغییر و آشفتگی های چند […]