آرشیو برچسب های: زندگی ساده

زندگی را آسان بگیرید

هر هفت روز در سال می تواند یک هفته عالی برای تمرکز کردن روی ساده سازی منابع شخصی باشد. ساده سازی امری مهم است، زیرا ناهنجاری ها و بهم ریختگی ها می توانند ذهن و حتی جسم ما را به خود مشغول کنند. زمانی که برای به دست آوردن خواسته های خود درگیر ناهنجاری های […]