آرشیو برچسب های: خودافشاگری

داستانهای خودافشایی تعامل شنوندگان را افزایش می دهد

خود افشایی

اصل نورومارکتینگ:خودافشایی در یک داستان فعالیت مشابه مغزی بیشتری را در بین شرکت کنندگان تحریک می کند ، این امر مربوط به تعامل و دوست داشتن بیشتر است. کاربرد:در زمین فروش بعدی یا تبلیغات خود ، در مورد یک واقعه زندگی شخصی و سابقه خود صحبت کنید تا مخاطبان بیشتر درگیر شوند. این رابطه مستقیم […]