آرشیو برچسب های: حذف اشتباهات

بهبود فردی به واسطه حذف اشتباهات

در بسیاری از موارد، پیشرفت و بهبود فردی به معنای انجام کارهای درست بیشتر نیست، بلکه جلوگیری از ارتکاب اشتباهات بیشتر است. برای درک بهتر بهبود فردی به واسطه حذف اشتباهات، سفری به ژاپن خواهیم داشت. موردی نادر مربوط به مجموعه ای از تلویزیون های ژاپنی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، صنعت […]