آرشیو برچسب های: بهزیستی اجتماعی

بهزیستی اجتماعی و روابط مثبت

بهزیستی اجتماعی

می دانیم که انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. با این حال، وقتی به بهزیستی فکر می کنیم، بیشتر به فکر رفاه فردی خود از نظر میزان احساس خوب، میزان رضایت از زندگی و عملکرد خوب در زمینه های مختلف هستیم. شاید در مورد روابط مثبت به عنوان بخشی از عملکرد خوب فکر کنیم. با این […]