آرشیو برچسب های: بدبینی

جنبه مثبت بدبینی دفاعی

بدبینی دفاعی

بدبینی دفاعی استراتژی است که توسط افرادی که در مورد یک رویداد پیش رو مضطرب هستند، استفاده می شود. در حالی که بدبینی غالباً به عنوان یک ویژگی منفی تلقی می شود، بدبینی دفاعی می تواند روشی مفید برای کسی باشد که اضطراب خود را به سمت یک نتیجه مثبت هدایت می کند. بدبینی دفاعی […]

ذهنیت خوش بین، بدبین و واقع گرایانه

خوش بینی و بدبینی

تجربیات زندگی از طریق فیلترهای درونی خودمان تفسیر می شوند. چگونگی توصیف رویدادها برای خود (به عنوان مثال سبک توضیحی) یک عامل کلیدی در نحوه پاسخگویی ماست. ذهنیت خوش بین، بدبین و واقع گرایانه نشان دهنده سه سبک توضیحی برجسته و بهم پیوسته است. این مقاله به توصیف این ذهنیت ها و ارتباط آن ها […]