آرشیو برچسب های: بحران میانسالی

نشانه های بحران میانسالی

میانسالی می تواند ناخوشایندترین زمان در زندگی یک شخص باشد. به نظر می رسد افرادی که دچار بحران میانسالی می شوند، با مرگ و میر خود درگیر هستند، و جایی در دوران میانسالی خود، برخی از مسئولیت های خود را بخاطر سرگرمی و تفریحات خود رها می کنند. از سوی دیگر، افزایش سن می تواند […]